Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Før HVPU-reformen

Staten overtok det private Emma Hjorths pleie - og arbeidshjem i 1915, og opprettet Klæbu pleiehjem i 1917. Fram til slutten av 1940-årene var dette de eneste institusjonene for åndssvake, som det het på den tiden. I Landsplanen for åndssvakeomsorgen, Stortingsmelding nr. 71 (godkjent etter kongelig resolusjon 25. april 1952), og etter behandling i Stortingets sosialkomité, slås det fast en øvre grense på ca. 500 pasienter per institusjon. Videre skulle landet deles inn i 7 regioner, hvor hver av disse skulle ha en sentralinstitusjon med tilhørende mindre institusjoner. Utbyggingen av institusjonene rundt i landet foregikk i hovedsak i 1960-årene. Fram til 1970 var de offentlig eide sentralinstitusjonene statens eiendom og ansvar. Fra begynnelsen av 1950-tallet og frem til sista halvdel av 1960-tallet var det en jevn vekst i antall institusjonsplasser. Ved utgangen av 1969 var det etablert i alt 109 private og offentlig eide institusjoner med til sammen ca. 5500 plasser.

Mot slutten av 1960-tallet skjedde det en dreining bort fra en ensidig tanke om å etablere institusjonsplasser til en sterkere oppmerksomhet mot omsorgstilbudet. Forskjellige organisasjoner bestående av pårørende og foreldre, sammen med en etablering av en fagutdannelse for de ansatte, samt en styrket fagorganisasjon, fikk stor betydning for denne endringen. Som følge av Sykhusloven av 1969 fikk fylkeskommunene fra 1970 et samlet ansvar for planlegging, oppfølging og drift av helseinstitusjoner, og «Helsevernet for Psykisk Utviklingshemmede» (HVPU) ble etablert. HVPU eksisterte fram til reformen skulle vært sluttført og institusjonene nedlagt innen utgangen av 1995.

 

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Utvalgt:

Austjord

Les mer...

Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorths Hjem var landets første og inntil 1917 eneste institusjon for utviklingshemmede.

Bilde til Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorth

Les mer...

Orkerød

Bilde til Orkerød

"Den nyeste av bygningene på Orkrød – her har pikene holdt til”. Morgenposten 12.03.1954

Les mer...

 

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.