Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Staten driver Solbø åndssvakehjem, 11.03.1953

Staten driver Solbø åndssvakehjem til man får en avtale med fylkene

120 plasser vil kunne tas i bruk fra 1. juli 1953

Under sosialdepartementets budsjett i Statsbudsjettet opplyses det at departementet arbeider med spørsmålet om å overlate driften av åndssvakehjemmet for barn på Solbø ved Holmestrand til de nærliggende fylker, da de helseorganisasjoner som er representert i Samordningskomitéen for åndssvakesaken ikke ønsker å overta driften. Det vil imidlertid gå noen tid før det kan foreligge noe resultat. Under disse forhold finner departementet at Staten, som eier grunnen og er tilbudt bygningene vederlagsfritt, bør dekke de utgifter som har vært forbundet med å sette dem istand til sitt nåværende formål, og at Staten inntil videre bør overta driften.

Fakta

Datering:
1953-03-11
Perioder:
Før HVPU-reformen

Drammens Tidende

        Omkring 1. juni 1951 kunne de første åndssvake barn flytte inn i hjemmet som ble kalt Solbø. Etter som arbeidene skred fram, ble antallet av barn øket og er 75. Av de 12 bygninger på Solbø er nå 6 tatt i bruk. Til de arbeider som er utført er medgått 110 730 kroner.
        Solbø er i medhold av lov nr. 5 av 28. juli 1949 godkjent av departementet som hjem som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring. Departementet fastsetter og utreder kurpengene ved disse hjem og kan kreve 6/10 av utgiftene dekket av den bykommune hvor den åndssvake har sin hjemstavn – eller når hjemstavnskommunen er et herred – av fylkeskommunen. Departementet var klar over at driften av hjemmet den første tid måtte bli uforholdsmessig dyr fordi kapasiteten var liten mens ominnredningsarbeidene pågikk. Av hensyn til konsekvensene fant departementet ikke å kunne fastsette høyere kurpenger for 1951-52 enn kr. 14.35, som da bare var godkjent ved Nærland åndssvakehjem hvor det er er særdeles tungt belegg. Med denne kursatsen har Solbøs drift i terminen 1951-52 gitt et underskudd på kr. 96 385.50 som – på samme måte som kurpengene – er dekket av bevilgningen til åndssvakes forpleining i hjem som ikke drives av Staten.
        De foretatte ominnrednings- og istandsettingsarbeider beløper seg som nevnt til kr. 110 730 som må tilbakebetales til Samordningskomitéen for åndssvakesaken og Den forberedende komité for åndssvakehjelpen i Østfold.
        På det nåværende trin av istandsettingsprogrammet har hjemmet et belegg på 75 barn. Dette betinger en kurpengesats på kr. 19.70 pr. barn pr. dag for å få balanse i driften.
        Med et belegg på 120 barn som en har funnet mest driftsmessig rasjonelt, vil driften balansere med en kurpengesats på kr. 16.95. Til sammenligning kan nevnes at kurpengesatsen for Statens Hjem for åndssvake (Emma Hjorths Hjem) for terminen 1953-54 er foreslått satt til kr. 16.60 pr. pasient pr. dag. Departementet finner det derfor ønskelig at ominnredningsarbeidene fortsetter i 4 bygninger slik at hjemmet vil bli istand til å ta imot 120 barn. Utgiftene hertil er anslått til kr. 104 500. – Til sammen avrundet kr. 215 300.
        Med de utbedringer som er utført og nå foreslås, blir Solbø et påkrevet provisorium til våre åndssvakeanstalter er bedre utbygget. Skulle stedet bli permanent, måtte det mer omfattende arbeider til, bl. a. støpning av betongfundament under alle bygninger som i dag står på trepeler.
        Styret for Solbø åndssvakehjem kan, av et rentefritt lån, utbygge hjemmet innen 1. juli 1953 til 120 plasser, slik at hjemmet vil være istand til å åpne driften med fullt belegg fra begynnelsen av terminen 1953-54. Man fører derfor opp et driftsbudsjett for 1953-54 beregnet på 120 plasser.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Staten driver Solbø åndssvakehjem, 11.03.1953

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.