Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Etter HVPU-reformen

I 1982 ble det nedsatt et offentlig utvalg for å gjennomføre en faglig gjennomgang av forholdene i HVPU (helsevern for psykisk utviklingshemmede). Det såkalte Lossius-utvalget la frem sin innstilling i oktober 1985 (NOU 1985:34) og konkluderte med at livssituasjonen og levekårene for hovedpersonene i institusjonene var uakseptable, både medmenneskelig, sosialt og kulturelt sett. Utvalget drøftet mulige forbedringer og andre former for omsorg, men endte med enstemmig å foreslå å nedlegge HVPU. I Stortingsmelding nr. 67 (1986-87) fulgte Sosialdepartementet opp utvalgets innstilling. Det ble foreslått at fra 1. januar 1990 skulle kommunene ha ansvaret for "å gi alle personer med utviklingshemming, også de som er i HVPU, tilbud på lik linje med andre” . Videre het det at man med tilbud mener ”generelle sosiale og helsemessige tiltak og tjenester, tilbud om barnehage og fritidsheim, undervisning og bolig, avlastning og støttetiltak, fritids- og aktivitetstilbud m.v.”. Lossiusutvalgets innstilling ble vedtatt av Stortinget og godkjent i Statsråd 4. mai 1990.

Intensjonene bak reformen var at beboerne på de store institusjonene skulle ut av institusjonstilværelsen og ut til sin private bolig i sin hjemkommune, og motta hjelp derfra på lik linje med andre innbyggere i samfunnet. Det skulle ikke være noen særomsorg for gruppen kalt psykisk utviklingshemmede; alle skulle gis nødvendig bistand av sin hjemkommune ut fra sine personlige behov, ønsker, og evner. 

 

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

Utvalgt:

Vidsteentunet dagheim og skule

Vidsteentunet dagheim og skule på Leirvik kom i drift i 1973 som daginstitusjon for psykisk utviklingshemma born frå Stord og Fitjar.

Les mer...

Helgeseter

Bilde til Helgeseter

Bygningen ble tegnet av arkitektfirmaet Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal Lunde. Illustrasjonen er hentet fra Bergens Arbeiderblad 20.10.1953

Les mer...

 

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.