Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Dagsrudheimen

I 1954 fikk Fylkeskomiteen for åndssvakesaken i Telemark tilbud fra Holla kommune om å kjøpe Dagsrud gård i Eidsbygda nær Ulefoss. Gården var på ca. 1000 dekar hvorav ca. 170 dekar dyrket jord og 600 dekar skog. Kjøpet kom formelt i orden i 1956, og målet var opprettelse av en sentralinstitusjon for Telemark. Samme år ble diakon R. A. Kleven ansatt som styrer på den fremtidige sentralinstitusjonen. Han var på det tidspunktet ansatt som hovedsekretær i arbeidet for reisning av nordnorges sentralinstitusjon på Trastad.

Fakta

Våren 1958 var det satt sluttstrek for første byggetrinn, og den første paviljongen var klar til bruk. De første pasientene ble mottatt på Dagsrud 28. mai 1958, og i løpet av sommeren var Hus 2 (Olastua) bebodd av 19 jenter og 19 gutter. I det første driftsåret var det 14 personer ansatt ved institusjonen. Disse var styrer, vaktmester, avdelingspleier, arbeidsleder, kjøkkenpike, vaskepike, 2 avdelingspleierassistenter, 2 nattevakter og 4 avdelingspiker eller tanter. Lege H. Naper fra Skien ble godkjent som psykiatrisk tilsynslege fra startet, og han besøkte institusjonen 1 – 2 ganger i måneden.

Det ble startet forsøk med forskjellig teori – og praksispreget undervisning; teoritimer (skolefag), sløyd, kurvfletting, bruk av løvsag, hammer og høvel, og arbeide i fjøs. Ei jentegruppe fikk opplæring i veving, strikking, brodering og annet håndarbeide. Ettermiddagene gikk med til utearbeide og lek, og pasientene ble aktivisert i kjøkken og i boavdeling.

I perioden 1958 – 1960 ble Dagerudheimen utvidet med følgende nye bygg:
- Hus 3, som var en pavilijong med 42
- Hus 10 med kjøkken, vaskeri, kontor, lager m.m.
- En tomannsbolig som inneholdt to familieleiligheter
I tillegg ble gårdsbstyrerboligen (kalt ”Silkeslottet”) bygd om og utbedret, og en fikk nytt kloakkanlegg. På grunn av finansieringsproblemer av det nye Hus 8 ble det vedattt at halvparten skulle bygges i påvente av ny kapital.

I 1960 startet de med barnehagedrift, og fra 1961 blir det budsjettert med en barnehagelærerstilling. Hjemmet fikk godkjent noen timer for teoretisk undervisning (skolefag), og undervisninga ble foretatt av to lærerinner fra Ulefoss skole. I skoleåret 1962 var det budsjettert med en lærerstilling.

I 1961 ble Hus 3 ferdigstilt og pasientantallet økte til 80. I januar 1964 ble Hus 4 tatt i bruk, og institusjonen hadde nå plass til 120 pasienter. Fra april dette år var det områdeoverlege for område 5, M. Devold som hadde tilsynet, og han ble avløst av T. Blom – Bakke fra 1968.

I 1967 fikk man reist to nye bygg, 1b (Furuly) og 6b (Heimly), med plass til 20 selvhjulpne jenter og gutter. I 1968 sto Hus 5 (Vesleheimen) ferdig med plass til 30 barn og administrasjonsbygget ble ferdigstilt. Samme år ble svømmehall og gymnastikk – og festsal påbegynt. Dette året er følgende fulle stillinger for aktivisering og opplæring;
- 7 arbeidsledere
- 2 barnehagelærere
- 3 barnehageassistenter
- 1 fritidsleder / idrettsinstruktør
- 1 skolestyrer og 4 – 5 lærere tilsatt av Nome skolestyre.

Per 1/11 1968 hadde Dagsrudheimen 11 pasienter i familiepleie. 9 av disse bodde hos sine nærmeste familier, mens 2 var hos fremmede. 2 av dem hadde dagtilbud på Dagsrudheimen mellom klokka 0800 og 1600, men bodde ellers hjemme.

Skogsdriften hadde i perioden vært drevet etter en driftsplan ved hjelp av skogbruksavdelingen ved Telemark Landbruksskole. Om lag 100 m3 tømmer ble hugget hvert år, og de dreiv med plante – og kultiveringsarbeide i skogen.

Den fysioterapautiske behandlingen var i perioden mangelfull, og blir av kilden forklart grunnet manglende søkere og manglende egnede lokaler. Sosialkurator ansattes i full stilling fra 1965, og det var budsjettert med egen psykologstilling, men også til denne manglet det søkere. Grenland skolepsykologkontor sto til en viss grad til tjeneste.

I perioden 1958 til 1968 døde 8 gutter og 2 jenter på institusjonen, og kilden mener at ”helsetilstanden har vært ualminnelig god i alle årene”.


Administrering og finansiering
Den 10. september 1953 ble ”Fylkeskomiteen for åndssvakesaken i Telemark” dannet på Norønna kafè i Skien. Denne komiteen skulle koordinere finansieringa og arbeide mot intensjonene i Landsplanen av 1952. Denne planen delte landet opp i 8 regioner, og fylkene Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark utgjorde område 5. (Østfold gikk ut i 1955)

I 1956 sørget 15 lokale komiteer i fylket for å samle inn til sammen 700 000,-, og en ny innsamling året etter ga 350 000,-. Innsamlingsaksjonen ble koordinert etter en modell fra Aust-Agder fylke like før.

Fram til 31.12.58 var finansieringa fordelt på følgende måte;
Innsamling inkl. kommuner, trygdekasser m.m. 1,124 mill
Statsbevligninger (økonomibygningen) . . . 400 000,-
Lån Holla sparebank, Norges brannkasse og Husbanken . . 620 000,-


Foruten bidrag fra kommuner, innsamlingsaksjoner, trygdekasser, kirkeofring m.m., nevner kilden:
Telemark krets av Røde Kors (10 000,-)
Eidanger Røde Kors (5000,-)
Odd- Fellow- losjen (18 000,-)
Lions i Skien (12 000,-)
Norsk Hydro (20 000,-)

I perioden fra hjemmet tok imot sine første pasienter i 1958 og fram til årsskiftet 1967/68 hadde hjemmet hatt brutto driftsutgifter på 12,5 millioner kroner hvorav 7,8 millioner hadde gått til lønninger. Det første driftsåret utgjorde lønningene 50 % av driftsutgiftene, mens det 10 år senere utgjorde 66%. Godkjent kursats var i 1958 på kr 20,50 per dag, mens den i 1968 var på kr. 62,80 per dag.

Frem til årsskifte 67/68 var Dagsrudheimen sammen med en annen institusjon (Fossnes) sentralhjem for område 5, men fra da av ble Telemark skilt ut som eget område (område 10) og Dagsrudheimen ble dermed sentralinstitusjon for Telemark alene.


Kilder:
15 års beretning (1953 – 1968) for Fylkeskomiteen for åndssvakesaken i Telemark
10 års beretning for Dagsrudheimen (1958 – 1968)

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Monica Magna Mburu
Hei, Jeg gikk pa seljord folkehogskole i 1985-86. Jeg var pa dagsrudheimin i ei uke og jeg har aldri glemte det. Jeg fikk venner av folk som levde i dagsrudheimen som jeg har aldri glemte. Det var jo en nydelig sted og jeg haper at det er like nydelig na! Masse hilse fra Monica i Kenya
9.10.2012

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Dagsrudheimen

"(...) glimt fra arbeidet ved 1. paviljong. Soveromsfløyen kom under tak før jul. I dag er også midtfløyen under tak, - og innearbeidene går for fullt”. Varden 21.02.1957

Bilde til Dagsrudheimen

”Slik ser det ut på et av rommene til Dagsrud. Dette har plass til fire pasienter. Rommene er enkelt og sparsomt utstyrt, men lyse og vennlige. Man har både 1- manns, 2-manns og 4-manns rom.” Kragerød Blad 25.02.1960

Bilde til Dagsrudheimen

”Den nye paviljongen på Dagsrud”. Varden 18.09.1963

Bilde til Dagsrudheimen

”Dette huset rommer hybelleiligheter for ni jenter, og det er tre hus til av denne typen Dagsrudheimen ønsker og oppføre for å avlaste Maristua og Olastua.” Telemark 02.12.1972

Bilde til Dagsrudheimen

”De tre nye husene som det ble søkt om lån for, skulle blant annet avlaste Maristua, der forholdene etter de ansattes mening ikke er tilfredsstillende. Plassproblemer har gjort at en har basert seg på firemannsrom, og det er trangt i korridorene. Betyrer Kleiven ønsker å skape en hjemlig atmosfære for alle klientene, men Maristua og Olastua er det vanskelig å gjøre noe med slik forholdene er i dag.” Telemark 02.12.1972

Bilde til Dagsrudheimen

”Kontakten mellom klientene og bestyreren er det ikke noe i veien med, det fikk vi et tydelig inntrykk av på vår runde. Her har bestyrer Kleiven funnet veien til en terapigruppene.” Telemark 02.12.1972

Bilde til Dagsrudheimen

”Det er selvsagt julegaver som det arbeides med i arbeidsstuene på Dagsrudheimen akkurat nå. Og det er fantastisk mye fint som blir til ved de forskjellige avdelingene. Dette er et glimt fra en av arbeidsstuene for kvinner, der virksomheten spenner fra fine små broderier til store oppgaver ved vevene.” Telemark 02.12.1972

Bilde til Dagsrudheimen

Årsskiftet 1972/73 kjøpte Dagsrudforeningen dette huset til bruk som feriehjem. Rjukan Arbeiderblad 19.02.1973

Bilde til Dagsrudheimen

”Det nye terapibygget på Dagsrudheimen”. Telemark 11.05.1973

Bilde til Dagsrudheimen

”Hovedbygningen på Landøya, som nå leies av Dagsrudheimen, er et yppelig feriestad for barn, og ingen ”Adgang forbudt” skilt hindrer folk fra å gå i land”. Telemark 09.06.1973

Bilde til Dagsrudheimen

”Klientvillaen ovenfor administrasjonsbygget er den av nybygningene som først vil bli ferdig i høst. De andre to er for øvrig identisk like.” Telemark Arbeiderblad 09.09.1974

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.