Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Kontakt med de pårørende viktig for åndssvake barn,30.10.1968

Kontakt med de pårørende viktig for åndssvake barn.
Foreldrene må samarbeide med institusjonene.

”Den psykisk utviklingshemmede – Institusjonen – foreldrene” var emnet for en konferanse i Oslo arrangert av Samordningsrådet for Åndssvakesaken i Norge. Over 350 deltagere fra hele landet var tilstedet på denne konferanse som omfattet en rekke interessante innlegg med etterfølgende samtale. Problemene med et psykisk utviklingshemmet barn ble belyst både fra foreldrehold og fra den synsvinkel organisasjonen ser saken. Et felles nøkkelord for innlederne var ”kontakt” – gang på gang ble det understreket hvor viktig det er at åndssvake barn har nær og regelmessig kontakt med sine pårørende.

Fakta

Datering:
1968-10-30
Perioder:
Før HVPU-reformen

Sandefjords Blad

        En av foredragsholderne var Solveig Hval fra Sandefjord. Hun tok for seg emnet ”Hvilke spesielle problemer har foreldre med barn på venteliste?” – Ventelistene til institusjonene synes å bli lengre og lengre, og utbyggingen skjer ikke i forhold til behovet som stadig blir større, sa fru Hval i sitt innlegg. Bare her i Sandefjord kunne hun vise til en rekke foreldre som måtte ha sitt åndssvake barn hjemme fordi det ikke er plass i noen institusjon. Ja, hun visste endog om en familie her i byen som har ventet i 7 år og enda ikke har fått plassert sin 9 år gamle pike.

            KONTAKT
        Solveig Hval hadde også tenkt på de konsekvenser bortplassering av barnet generelt betyr. Nemlig det at kontakten mellom barn og foreldre svekkes. For å unngå dette mente hun det var viktig at det var et åpent forhold mellom foreldre og institusjonen. Hun mente også at det burde være en selvfølge at foreldre var representert i styrer, komiteer og tilsyn – slik som det praktiseres i barneskolen.

            ÅPNE DØRER
        Bestyrer Henry Fredheim ga en meget god redegjørelse fra hjemmet på Orkerød. Han understreker at man der behandler barna som foreldrenes – ikke som institusjonens. Foreldrene blir alltid tatt med på råd når noe viktig skal avgjøres, sa Fredheim. Således får de alltid beskjed hvis barna er syke eller skal til tannlege. De foreldre som ønsker det kan også holde barna med klær, slik at de til enhver anledning har sitt eget. Ordet besøkstid eksisterer ikke på Orkerød, det skal være åpne dører hvor de besøkende kan komme og gå, sa Fredheim.
        Under samtalen etterpå ble det gitt uttrykk for at det ville være ønskelig med ensartede retningslinjer for alle institusjonene. Samtalen kom videre inn på daghjemmenes betydning, og at man måtte gå inn for å bygge ut disse betraktelig. Med hensyn til pasienter som trenger varig pleie, blir disse ofte boende for lenge hjemme. På grunn av de lange ventelistene står man foreløpig maktesløse overfor dette problemet.

            DAGHJEM
        Blant spørsmål som ble reist var om institusjonsprinsippet fortsatt er den best egnede form for behandling og pleie. Muligens kan den ideelle form være en daghjem – ordning kombinert med videre utvikling og trening i tilknytning til en sentralinstitusjon.
        Daghjem – systemet har iallfall vist seg å innebære store utviklingsmuligheter for de psykisk utviklingshemmede. Det ble videre fremholdt at internater i tilknytning til daghjem vil avlaste sentralinstitusjonene. De geografiske forhold i vårt land skaper kontaktvanskeligheter. Det er mange steder behov for å få barna nærmere sine hjem, slik at foreldrene kan besøke dem oftere. Vi må derfor få flere mindre hjem på landsplan, i kontakt med de bestående sentralinstitusjonene.
        De var også enighet om at de gamle fordommer i forbindelse med denne sykdommen må vekk. Man må forsøke å hjelpe de som er rammet, og ikke forsøke å skjule barnet fordi det er psykisk utviklingshemmet.
        En far uttrykte det slik: - Det begynte som en tragedie, med uoverskuelige vanskeligheter foran oss. I årenes løp har vi i undring og dyp takknemlighet sett at tragedien er snudd om til harmoni og glede. Vi har lært verdifull livskunst av gutten vår, og det er de enestående mennesker som arbeider i åndssvakesakens tjeneste som har gjort dette mulig.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Kontakt med de pårørende viktig for åndssvake barn,30.10.1968

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.