Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Åndssvakeomsorgen er folkets ansvar, 23.02.1974

Åndssvakeomsorgen er folkets ansvar - Viktig å sette søkelyset på arbeidsforholdene ved institusjonene

Fakta

Datering:
1974-02-23
Perioder:
Før HVPU-reformen

Dagbladet

BERGEN - Jeg tror det er nyttig med en vekker med jevne mellomrom. Jeg er litt redd for at kritikken ensidig skal ramme betjeningen, fordi jeg føler meg overbevist om at de som går inn i åndssvakeomsorgen gjør det av hjertevarme og med en oppriktig vilje til å hjelpe. Det som er viktig i den debatten som nå er kommet i gang, må være å sette søkelyset på arbeidsforholdene ved institusjonene, og få gjort det klart at disse forholdene er avhengige av hvor mye penger folk flest – og de bevilgede myndigheter – mener skal investeres i denne sektor. Til sjuende og sist er dette folkets ansvar. Spørsmålet er: Skal vi fortsette å bygge ut for eksempel motorveiene eller skal vi satse noe ekstra slik at arbeidsforholdene i åndssvakeomsorgen kan bli forsvarlig? Det er overlege Olav Bjordal ved en av landets største og mest moderne institusjoner for åndssvake, Vestlandsheimen for åndsveike utenfor Bergen, som sier dette til Dagbladet. Han har den medisinske ledelsen for denne sentralinstitusjonen for Vestlandet som sliter med store økonomiske problemer og personellmessige vanskeligheter. PERSONELL- OG PENGEMANGEL Til sammen 348 pasienter bor for tida på Vestlandsheimen, i tillegg kommer 17 pasienter som bor hjemme, men som går på skolen eller arbeider på institusjonen, i tillegg kommer en del ekstrahjelp. Vestlandsheimen har behov for 64 utdannete sykepleiere, avdelingsledere og vernepleiere. Ved årsskiftet hadde en 26. To helt nye fløyer med plasser til 32 pasienter er ikke tatt i bruk på grunn av personellmangelen. Det er ikke nok søkere til de ledige stillingene. På grunn av de begrensede midler må en trygt kunne si at Vestlandsheimen er et grundig underskuddsforetak. Overlege Bjordal opplyser at institusjonen går med et betydelig underskudd per. pasient per. døgn. Kontorsjef Sverre Bøen ved sykehussjefens kontor i Hordaland fylke, bekrefter at en må operere med et solid underskudd for Vestlandsheimen. Fylkesutvalget hadde innstilt på kurpengesatser på 169 kroner i døgnet. Det gir et årlig underskudd på 1,2 millioner kroner som fylket og staten må dekke med femti prosent hver. ALVORLIG Institusjonen selv hadde stipulert et atskillig høyere kurpengebeløp. De mener det må til, for at driften skal kunne være forsvarlig, og at underskuddet utover de 1,2 millionene må kunne dekkes på annen måte. Institusjonenes styre ser meget alvorlig på denne saken og fylkets sykehusutvalg har nå sendt en kraftig protest til kurpengerådet i Sosialdepartementet hvor en krever å få høyere kurpengesatser. Saken ble behandlet på møte i Fylkesutvalget torsdag kveld. Kontorsjef Bøen sier at den prisen Fylkesutvalget satte også var meget knapp, men at den var bestemt ut fra regler en har fått og som må følges. – Det er klart at det er ønskelig og nødvendig med et mer rommelig budsjett, sier han. Overlege Bjordal betegner de økonomiske problemene som meget tyngende. Når det gjelder det antall ansatte en har fått godkjent, overskrider bedriften dette med overlegg. - Vi må ha disse menneskene, og jeg understreker må – uansett hva de bevilgende myndigheter sier. Det er ikke forsvarlig å drive uten denne bemanningen, sier Bjordal. SPESIELLE PROBLEMER På grunn av mangelen på kvalifisert personell, har en vært nødt til å ansette et høyere antall ukvalifisert arbeidskraft – og etter som de lavtlønte nå har gått et kraftig hakk opp i lønn er dette blitt en kostbar affære. Overlege Bjordal mener at Vestlandsheimen er forfordelt sammenliknet med mange andre sentralinstitusjoner her i landet. Det er for eksempel godkjent langt mindre betjening pr. pasient ved Vestlandsheimen enn for eksempel på Emma Hjorths Hjem, selv om klientene neppe er noe lettere, sier Bjordal. Vestlandsheimen har også spesielle problemer å stri med. Fordi det er en så vidt ny institusjon, er det høye renter og avdrag å betale og det har nær ført til økonomisk katastrofe. Det begrenser muligheten for å bruke penger der det trengs og påfører bedriften det tvungne underskuddet som har vært sviende tungt å bære, sier Bjordal. I praksis har dette blant annet gitt seg utslag i at den del av personalet midlertidig har måtte okkupere tre helt nye paviljonger for pasienter fordi det ble vanskeligheter med toppfinansiering av et stort personalbygg. Denne ’midlertidigheten’ har pågått i to år og har resultert i ytterligere økonomiske problemer for institusjonen, siden en dermed har gått glipp av store summer i kurpenger. FOR STORE ENHETER Til tross for at Vestlandsheimen er såpass ny og etter norsk standard moderne, er den allerede langt på vei foreldet med for store enheter. Målet for utbyggingen av åndssvakeomsorgen i Hordaland, Bergen og Sogn og Fjordane, som er det området Bjordal har ansvaret for som såkalt områdeoverlege, er en nedbygging av Vestlandsheimen som kan gi romsligere boligforhold. – I dag bor mange pasienter på seksmannsrom – mens en tar sikte på en gradvis utbygging i distriktene slik at pasientene kan bo i små enheter, og så nært hjemmet som mulig. Vi er på vei, men det er så langt fram, sier overlegen. Til sammen er det registrert 1400-1500 åndssvake i dette området som trenger omsorg. Ved Vestlandsheimen er det en venteliste for såkalt ekspressinnleggelse på 30-40 pasienter, men det er mange andre som også burde vært plassert, sier Bjordal.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Åndssvakeomsorgen er folkets ansvar, 23.02.1974

Bilde til Åndssvakeomsorgen er folkets ansvar, 23.02.1974

-Vi er nødt til å ansette flere enn hva vi får bevilgninger til for å kunne drive forsvarlig, sier overlege Olav Bjordal.

Foto: Helge Sunde

Bilde til Åndssvakeomsorgen er folkets ansvar, 23.02.1974

To helt nye fløyer er ikke tatt i bruk på grunn av mangelen på kvalifisert personale.

Foto: Helge Sunde

Bilde til Åndssvakeomsorgen er folkets ansvar, 23.02.1974

Tv-kveld i en av storstuene. Vestlandsheimen er en av landets nyeste institusjoner, men har for store enheter. Målet er å få færre pasienter og mindre enheter.

Foto: Helge Sunde

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.