Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Folketrygdloven

Fakta

Datering:
2008-02-29
Perioder:
Etter HVPU-reformen

Lov om folketrygd (Folketrygdloven)

Her følger en oversikt over kapitlene i Folketrygdloven. Klikk ovenfor dersom du ønsker å foreta en nærmere studie av loven.

Del I. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Formål og definisjoner m.m.
§ 1-1. Formål
§ 1-2. Vern mot private avtaler
§ 1-3. Avtaler med andre land om trygd
§ 1-4. Grunnbeløpet
§ 1-5. Sivilstand
§ 1-6. Barn
§ 1-7. Flyktning
§ 1-8. Arbeidstaker
§ 1-9. Frilanser
§ 1-10. Selvstendig næringsdrivende

Kapittel 2. Medlemskap
§ 2-1. Personer som er bosatt i Norge
§ 2-2. Arbeidstakere i Norge og på kontinentalsokkelen
§ 2-3. Medlemskap på Svalbard, på Jan Mayen og i norske biland
§ 2-4. Avtaler om arbeidstakere mv. på kontinentalsokkelen
§ 2-5. Pliktig medlemskap for personer utenfor Norge
§ 2-6. Medlemskap som gir trygdedekning bare ved yrkesskade og dødsfall
§ 2-7. Frivillig medlemskap for personer i Norge
§ 2-8. Frivillig medlemskap for personer utenfor Norge
§ 2-9. Trygdedekning ved frivillig medlemskap utenfor Norge
§ 2-10. Opptjening av rettigheter for personer med begrenset medlemskap
§ 2-11. Unntak for ambassadepersonell o.a.
§ 2-12. Unntak for ansatte på turistskip
§ 2-13. Unntak for personer med rettigheter i utenlandske trygdeordninger m.m.
§ 2-14. Opphør av pliktig medlemskap
§ 2-15. Opphør av frivillig medlemskap
§ 2-16. Forskrifter om asylsøkere

Del II. Beregning av pensjoner m.m.


Kapittel 3. Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner, forsørgingstillegg
§ 3-1. Oversikt over komponentene i folketrygdens pensjoner

I. Grunnpensjon og særtillegg
§ 3-2. Grunnpensjon
§ 3-3. Særtillegg
§ 3-4. Minstepensjon
§ 3-5. Trygdetid - hovedregler
§ 3-6. Framtidig trygdetid
§ 3-7. Trygdetid for ytelser til gjenlevende ektefelle

II. Tilleggspensjon
§ 3-8. Tilleggspensjon
§ 3-9. Særregler om tilleggspensjon for personer født før 1937
§ 3-10. Poengår
§ 3-11. Sluttpoengtall
§ 3-12. Pensjonspoeng
§ 3-13. Opptjening av pensjonspoeng - hovedregler
§ 3-14. Opptjening av pensjonspoeng for medlemmer som mottar uførepensjon
§ 3-15. Pensjonsgivende inntekt
§ 3-16. Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid

III. Særregler for tilleggspensjon til uførepensjonister
§ 3-17. Vilkår for medregning av antatte framtidige pensjonspoeng for uførepensjonister
§ 3-18. Medregning og fastsetting av antatte framtidige pensjonspoeng for uførepensjonister
§ 3-19. Godskriving av antatte framtidige pensjonspoeng for uførepensjonister
§ 3-20. Særregler om antatte framtidige pensjonspoeng ved omsorgsarbeid
§ 3-21. Spesielt om antatte framtidige pensjonspoeng for unge uføre født etter 1940
§ 3-22. Garantert tilleggspensjon til unge uføre født før 1941

IV. Særregler for tilleggspensjon til gjenlevende ektefelle
§ 3-23. Beregning av tilleggspensjon til gjenlevende ektefelle

V. Forsørgingstillegg
§ 3-24. Ektefelletillegg
§ 3-25. Barnetillegg
§ 3-26. Reduksjon av ektefelletillegg og barnetillegg på grunn av inntekt

VI. Ytelser under opphold i institusjon
§ 3-27. Ytelser under langtidsopphold i helseinstitusjon o.l.
§ 3-28. Beregning av ytelser under opphold i helseinstitusjon og fengsel
§ 3-29. Ytelser under opphold i fengsel

VII. Yrkesskade
§ 3-30. Beregning av folketrygdens pensjoner m.m. ved yrkesskade

Del III. Stønad under arbeidsløshet


Kapittel 4. Dagpenger under arbeidsløshet
§ 4-1. Formål
§ 4-2. Opphold i Norge
§ 4-3. Tap av arbeidsinntekt og arbeidstid
§ 4-4. Krav til minsteinntekt
§ 4-5. Reelle arbeidssøkere
§ 4-6. Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m.v.
§ 4-7. Dagpenger til permitterte
§ 4-8. Meldeplikt og møteplikt
§ 4-9. Ventetid
§ 4-10. Forlenget ventetid
§ 4-11. Dagpengegrunnlag
§ 4-12. Dagpengenes størrelse
§ 4-13. Graderte dagpenger
§ 4-14. Ferietillegg
§ 4-15. Antall stønadsuker (stønadsperiode)
§ 4-16. Gjenopptak av løpende stønadsperiode
§ 4-17. Dagpenger til personer over 64 år
§ 4-18. Dagpenger til fiskere og fangstmenn
§ 4-19. Dagpenger etter avtjent verneplikt
§ 4-20. Tidsbegrenset bortfall av dagpenger
§ 4-21. Bortfall av retten til dagpenger
§ 4-22. Bortfall ved streik og lock-out
§ 4-23. Bortfall på grunn av alder
§ 4-24. Medlem som har fulle ytelser etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon
§ 4-25. Samordning med reduserte ytelser fra folketrygden, eller redusert avtalefestet pensjon
§ 4-26. Samordning med ytelser utenfor folketrygden
§ 4-27. Fellesbestemmelser ved bortfall/samordning
§ 4-28. Utestengning

Del IV. Ytelser ved sykdom m.m.


Kapittel 5. Stønad ved helsetjenester
§ 5-1. Formål m.m.
§ 5-2. Medlemskap
§ 5-3. Utgiftstak for egenandeler
§ 5-4. Legehjelp
§ 5-5. Private laboratorier og røntgeninstitutter
§ 5-6. Tannlegehjelp
§ 5-7. Psykologhjelp
§ 5-8. Fysioterapi
§ 5-9. Behandling hos kiropraktor
§ 5-10. Behandling for språk- og taledefekter
§ 5-10a. Behandling hos ortoptist
§ 5-11. (Opphevet ved lov 28 nov 2003 nr. 97 (i kraft 1 mai 2004 iflg. res. 16 april 2004 nr. 628).)...
§ 5-12. Jordmorhjelp
§ 5-13. Stønad ved fødsel utenfor institusjon
§ 5-14. Viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr m.m.
§ 5-15. Viktige legemidler som også brukes i sykehus
§ 5-16. (Opphevet ved lov 28 nov 2003 nr. 96 (i kraft 1 jan 2004).)...
§ 5-17. (Opphevet ved lov 28 nov 2003 nr. 96 (i kraft 1 jan 2004).)...
§ 5-18. (Opphevet ved lov 28 nov 2003 nr. 96 (i kraft 1 jan 2004).)...
§ 5-19. (Opphevet ved lov 28 nov 2003 nr. 96 (i kraft 1 jan 2004).)...
§ 5-20. (Opphevet ved lov 21 des 2005 nr. 127 (i kraft 1 jan 2006).)...
§ 5-21. Fastlønnstilskott
§ 5-22. Bidrag til spesielle formål
§ 5-23. Unntak for militærpersoner
§ 5-24. Stønad til helsetjenester i utlandet
§ 5-25. Stønad ved yrkesskade
§ 5-26. Stønad ved sykdom som har oppstått i tidsrom uten stønadsrett

Kapittel 6. Grunnstønad og hjelpestønad
§ 6-1. Formål
§ 6-2. Sykdom, skade eller lyte
§ 6-3. Grunnstønad
§ 6-4. Hjelpestønad
§ 6-5. Forhøyet hjelpestønad til barn og unge
§ 6-6. Reduksjon på grunn av manglende trygdetid
§ 6-7. Revurdering
§ 6-8. Bortfall av stønad under opphold i institusjon og andre lovregulerte boformer
§ 6-9. Stønad ved yrkesskade

Kapittel 7. Stønad ved gravferd
§ 7-1. Formål
§ 7-2. Gravferdsstønad
§ 7-3. Stønad til båretransport
§ 7-4. Stønad ved dødsfall utenfor Norge
§ 7-5. Stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade

Kapittel 8. Sykepenger
§ 8-1. Formål

I. Generelle bestemmelser
§ 8-2. Opptjeningstid
§ 8-3. Tap av pensjonsgivende inntekt og minsteinntekt
§ 8-4. Arbeidsuførhet
§ 8-5. Sykepenger ved friskmelding til arbeidsformidling
§ 8-6. Aktivisering - arbeidstrening
§ 8-7. Dokumentasjon av arbeidsuførhet
§ 8-8. Medlemmets medvirkning
§ 8-9. Opphold i Norge eller i utlandet
§ 8-10. Sykepengegrunnlag
§ 8-11. Sykepengedager
§ 8-12. Antall sykepengedager
§ 8-13. Graderte sykepenger
§ 8-14. Tilskott til arbeidsreiser

II. Arbeidstakere
§ 8-15. Rett til sykepenger og feriepenger som arbeidstaker
§ 8-16. Sykepengenes størrelse (kompensasjonsnivå)
§ 8-17. Sykepenger fra trygden
§ 8-18. Sykepenger fra arbeidsgiveren
§ 8-19. Beregning av arbeidsgiverperiode
§ 8-20. Risiko for særlig stort sykefravær eller svangerskapsrelatert sykefravær
§ 8-21. Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden
§ 8-22. Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler
§ 8-23. Egenmelding
§ 8-24. Rett til å nytte egenmelding
§ 8-25. Unntak fra retten til å nytte egenmelding
§ 8-26. Egenerklæring
§ 8-27. Tap av retten til å nytte egenmelding
§ 8-28. Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden
§ 8-29. Arten av inntekt som utgjør den aktuelle ukeinntekten
§ 8-30. Sykepengegrunnlaget når trygden yter sykepenger
§ 8-31. Sykepenger under streik og lockout
§ 8-32. Sykepenger under gå-sakte-aksjon
§ 8-33. Feriepenger

III. Selvstendig næringsdrivende
§ 8-34. Sykepengedekning m.m.
§ 8-35. Sykepengegrunnlag
§ 8-36. Forsikring for tillegg til sykepenger og foreldrepenger mv.
§ 8-37. Opphør av forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger mv.

IV. Frilansere
§ 8-38. Sykepengedekning og sykepengegrunnlag
§ 8-39. Forsikring for tilleggssykepenger

V. Medlemmer med kombinerte inntekter
§ 8-40. Arbeidstaker og frilanser
§ 8-41. Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende
§ 8-42. Selvstendig næringsdrivende og frilanser
§ 8-43. Arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilanser

VI. Særskilte grupper
§ 8-44. Sjømenn
§ 8-45. Fiskere
§ 8-46. Vernepliktige
§ 8-47. Yrkesaktive medlemmer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid

VII. Medlemmer som har rett til andre ytelser fra folketrygden m.m.
§ 8-48. Forholdet mellom sykepenger og andre folketrygdytelser
§ 8-49. Medlemmer med dagpenger under arbeidsløshet eller ventelønn m.m.
§ 8-50. Medlemmer med tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
§ 8-51. Medlemmer med alderspensjon
§ 8-52. Medlemmer med avtalefestet pensjon

VIII. Opphold i institusjon
§ 8-53. Sykepenger under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 8-54. Opphold i fengsel

IX. Yrkesskade
§ 8-55. Sykepenger ved yrkesskade

Kapittel 9. Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom

§ 9-1. Formål

I. Generelle bestemmelser
§ 9-2. Opptjeningstid
§ 9-3. Tap av pensjonsgivende inntekt og minsteinntekt
§ 9-4. Opphold i Norge eller i utlandet

II. Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom
§ 9-5. Stønadssituasjonen for omsorgspenger
§ 9-6. Antall dager med omsorgspenger
§ 9-7. Dokumentasjon av sykdom
§ 9-8. Omsorgspenger fra arbeidsgiveren
§ 9-9. Omsorgspenger fra trygden

III. Pleiepenger og opplæringspenger fra trygden
§ 9-10. Pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon
§ 9-11. Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn
§ 9-11a. Graderte pleiepenger
§ 9-12. Pleiepenger for pleie av en nær pårørende
§ 9-13. Opplæringspenger til et medlem med omsorg for et funksjonshemmet barn
§ 9-14. Dokumentasjon av sykdom
§ 9-15. (Opphevet ved lov 16 des 2005 nr. 118 (i kraft 1 jan 2006 med virkning også for løpende tilfeller).)...
§ 9-16. Pleiepenger og opplæringspenger fra trygden
§ 9-17. Feriepenger til arbeidstakere

Kapittel 10. Ytelser under medisinsk rehabilitering
§ 10-1. Formål
§ 10-2. Forutgående medlemskap
§ 10-3. Opphold i Norge eller i utlandet
§ 10-4. Alder
§ 10-5. Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet
§ 10-6. Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet
§ 10-7. Stønadsformer
§ 10-8. Rehabiliteringspenger
§ 10-9. Grunnlag for rehabiliteringspenger
§ 10-10. Rehabiliteringspengenes størrelse, minsteytelse m.v.
§ 10-11. Stønadsdager
§ 10-12. Hele eller graderte rehabiliteringspenger
§ 10-13. Avkall på rehabiliteringspenger
§ 10-14. Rehabiliteringspenger under opphold i helseinstitusjon e.l.
§ 10-15. Rehabiliteringspenger under opphold i fengsel
§ 10-16. Forholdet til andre folketrygdytelser som skal sikre inntekt
§ 10-17. Forholdet til ytelser etter annen lovgivning
§ 10-18. Rehabiliteringspenger ved yrkesskade

Kapittel 11. Ytelser under yrkesrettet attføring

§ 11-1. Formål
§ 11-2. Forutgående medlemskap
§ 11-3. Opphold i Norge eller i utlandet
§ 11-4. Alder
§ 11-5. Sykdom, skade eller lyte - nedsatt inntektsevne
§ 11-6. Nødvendige og hensiktsmessige tiltak
§ 11-7. Meldeplikt
§ 11-8. Attføringsstønad
§ 11-9. Attføringspenger
§ 11-10. Grunnlag for attføringspenger
§ 11-11. Attføringspengenes størrelse
§ 11-12. Stønadsdager
§ 11-13. Hele eller graderte attføringspenger
§ 11-14. Avbrudd i attføringsperioden
§ 11-15. Avkall på attføringspenger
§ 11-16. Attføringspenger under opphold i institusjon
§ 11-17. Attføringspenger under opphold i fengsel
§ 11-18. Forholdet til andre folketrygdytelser som skal sikre inntekt
§ 11-19. Forholdet til ytelser etter annen lovgivning
§ 11-20. Attføringspenger ved yrkesskade

Kapittel 12. Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
§ 12-1. Formål
§ 12-2. Forutgående medlemskap
§ 12-3. Fortsatt medlemskap
§ 12-4. Alder
§ 12-5. Hensiktsmessig behandling og attføring
§ 12-6. Sykdom, skade eller lyte - krav til årsakssammenheng
§ 12-7. Nedsatt inntektsevne. Uføregrad
§ 12-8. Uførepensjon til hjemmearbeidende ektefelle. Uføregrad
§ 12-9. Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
§ 12-10. Uføretidspunkt
§ 12-11. Gradering av tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
§ 12-12. Revurdering av uføregraden
§ 12-13. Beregning av tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
§ 12-14. Avkall på tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon
§ 12-15. Uførepensjon til gjenlevende ektefelle
§ 12-16. Foreløpig uførepensjon
§ 12-17. Avkorting av tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon for ytelser fra arbeidsgiver
§ 12-18. Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon ved yrkesskade

Kapittel 13. Yrkesskadedekning

§ 13-1. Formål
§ 13-2. Særfordeler ved yrkesskade
§ 13-3. Yrkesskade
§ 13-4. Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade
§ 13-5. Skadetidspunktet
§ 13-6. Arbeidstakere
§ 13-7. Fiskere, lottakere, fangstmenn o.a.
§ 13-8. Militærpersoner o.a.
§ 13-9. Medlemmer som utfører branntjeneste, redningstjeneste e.l.
§ 13-10. Elever, studenter o.a.
§ 13-11. Deltakere i arbeidsmarkeds- og attføringstiltak e.l.
§ 13-12. Medlemmer som oppholder seg i institusjon eller utfører samfunnsstraff
§ 13-13. Selvstendig næringsdrivende og frilansere
§ 13-14. Melding av yrkesskade
§ 13-15. Forholdet til krigspensjonslovgivningen
§ 13-16. Forholdet til loven om yrkesskadetrygd og de tidligere lovene om ulykkestrygd
§ 13-17. Menerstatning ved yrkesskade

Del V. Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon


Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon
§ 14-1. Formål
§ 14-2. Medlemskap
§ 14-3. Arbeidsgiverens plikt til å utbetale ytelser i utlandet

I. Svangerskapspenger
§ 14-4. Svangerskapspenger

II. Foreldrepenger
§ 14-5. Generelle bestemmelser
§ 14-6. Opptjening av rett til foreldrepenger
§ 14-7. Beregning av foreldrepenger
§ 14-8. Feriepenger av foreldrepenger
§ 14-9. Stønadsperioden for foreldrepenger
§ 14-10. Generelle bestemmelser om uttak av foreldrepenger
§ 14-11. Utsettelse av uttak av foreldrepenger
§ 14-12. Uttak av fedrekvote
§ 14-13. Generelle vilkår for farens uttak av foreldrepenger
§ 14-14. Særlige regler der bare faren har opptjent rett til foreldrepenger
§ 14-15. Uttak når moren eller faren er alene om omsorgen for barnet
§ 14-16. Gradert uttak av foreldrepenger

III. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
§ 14-17. Engangsstønad

IV. Forskrifter
§ 14-18. Forskrifter

Kapittel 15. Stønad til enslig mor eller far
§ 15-1. Formål
§ 15-2. Forutgående medlemskap
§ 15-3. Opphold i Norge
§ 15-4. Ugift, separert eller skilt mor eller far
§ 15-5. Enslig mor eller far
§ 15-6. Overgangsstønad
§ 15-7. Overgangsstønadens størrelse
§ 15-8. Krav til yrkesrettet aktivitet
§ 15-9. Arbeidsinntekt m.m.
§ 15-10. (Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 37 (i kraft 1 okt 2003 iflg. res. 31 jan 2003 nr. 78).)...
§ 15-11. Stønad til barnetilsyn
§ 15-12. Utdanningsstønad
§ 15-13. Tilskott til flytting for å komme i arbeid
§ 15-14. Forholdet til andre folketrygdytelser m.m.

Kapittel 16. Ytelser til tidligere familiepleier

§ 16-1. Formål
§ 16-2. Forutgående medlemskap
§ 16-3. Fortsatt medlemskap
§ 16-4. Enslig person
§ 16-5. Krav til pleieforholdet
§ 16-6. Nedsatt inntektsevne m.m.
§ 16-7. Pensjon eller overgangsstønad
§ 16-8. Arbeidsinntekt m.m.
§ 16-9. Utdanningsstønad og tilskott til flytting for å komme i arbeid
§ 16-10. Bortfall av ytelser

Kapittel 17. Ytelser til gjenlevende ektefelle
§ 17-1. Formål
§ 17-2. Personkrets
§ 17-3. Forutgående medlemskap
§ 17-4. Fortsatt medlemskap
§ 17-5. Vilkår for pensjon
§ 17-6. Vilkår for overgangsstønad
§ 17-7. Sammensetning og beregning av pensjon og overgangsstønad
§ 17-8. Arbeidsinntekt m.m.
§ 17-9. Stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskott til flytting for å komme i arbeid
§ 17-10. Ytelser til gjenlevende skilt person
§ 17-11. Bortfall av ytelser til gjenlevende ektefelle
§ 17-12. Pensjon etter dødsfall som skyldes yrkesskade

Kapittel 18. Barnepensjon
§ 18-1. Formål
§ 18-2. Forutgående medlemskap
§ 18-3. Fortsatt medlemskap
§ 18-4. Stønadssituasjonen - barnets alder
§ 18-5. Beregning av barnepensjon
§ 18-6. Foreldreansvar etter barnelova § 38
§ 18-7. Bortfall av barnepensjon
§ 18-8. Barnepensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 18-9. Beregning av pensjon under opphold i helseinstitusjon m.m.
§ 18-10. Barnepensjon under opphold i fengsel
§ 18-11. Barnepensjon etter dødsfall som skyldes yrkesskade

Del VI. Ytelser ved nådd pensjonsalder


Kapittel 19. Alderspensjon
§ 19-1. Formål
§ 19-2. Forutgående medlemskap - minste trygdetid
§ 19-3. Fortsatt medlemskap
§ 19-4. Alder
§ 19-5. Sammensetning og beregning av alderspensjon med tillegg
§ 19-6. Alderspensjon mellom 67 og 70 år
§ 19-7. Alderspensjon til gjenlevende ektefelle
§ 19-8. Avkall på alderspensjon
§ 19-9. Forholdet til avtalefestet pensjon med statstilskott
§ 19-10. Ventetillegg
§ 19-11. Alderspensjon ved yrkesskade

Del VII. Forvaltningsmessige bestemmelser


Kapittel 20. Administrative organer


Kapittel 21. Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m.

§ 21-1. Forholdet til forvaltningsloven
§ 21-2. Hvor kravet skal settes fram
§ 21-3. Medlemmets opplysningsplikt
§ 21-4. Innhenting av opplysninger og uttalelser
§ 21-5. Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven
§ 21-6. Endrede forhold
§ 21-7. Uriktige opplysninger m.m. - følger for ytelser fra trygden
§ 21-8. Bortfall av rett til ytelser når mottakeren er skjødesløs med sin helse m.m.
§ 21-9. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...
§ 21-10. Saksbehandlingstid og underretning om vedtak
§ 21-11. Vedtak etter loven
§ 21-12. Klage og anke i trygdesaker
§ 21-12A. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...
§ 21-13. Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
§ 21-14. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...
§ 21-15. Dagpenger under arbeidsløshet for fiskere og fangstmenn
§ 21-16. Saksbehandling i avgiftssaker m.m.
§ 21-17. Forskrifter

Kapittel 22. Utbetaling
§ 22-1. Hovedregel om hvem ytelsen skal utbetales til
§ 22-2. Utbetaling ved direkte oppgjør
§ 22-3. Utbetaling til arbeidsgiver
§ 22-3a. Barnetillegg til bidragspliktige
§ 22-4. Disponering av ytelser til langtidspasienter i helseinstitusjon
§ 22-5. Felles trivselsordninger for langtidspasienter
§ 22-6. Utbetaling til sosialkontor o.a.
§ 22-7. Utsatt utbetaling
§ 22-8. Fradrag ved etterbetaling av pensjon o.l.
§ 22-9. (Opphevet ved lov 15 juni 2001 nr. 37 (i kraft 1 okt 2003 iflg. res. 31 jan 2003 nr. 78).)...
§ 22-10. Utbetalingsterminer
§ 22-11. Avrunding av ytelser
§ 22-12. Tidspunkt for utbetaling når rett til en ytelse oppstår eller opphører
§ 22-13. Frister for framsetting av krav - etterbetaling
§ 22-14. Foreldelse
§ 22-15. Tilbakebetaling etter feilaktig utbetaling
§ 22-16. Tilbakebetaling når inntektsavhengige ytelser er utbetalt med for stort beløp
§ 22-17. Renter
§ 22-18. Utbetalingsmåten for ytelser m.m.
§ 22-19. Utbetaling av små beløp

Del VIII. Finansielle bestemmelser


Kapittel 23. Finansiering
§ 23-1. Folketrygdens utgifter
§ 23-2. Arbeidsgiveravgift
§ 23-3. Trygdeavgift
§ 23-4. Avgifter for visse grupper
§ 23-5. Produktavgift ved fiske m.m.
§ 23-6. Premie for frivillig forsikring for sykepenger og frivillig yrkesskadetrygd
§ 23-7. Refusjon av trygdeutgifter ved trafikkskade
§ 23-8. Refusjon av trygdeutgifter ved yrkesskade
§ 23-9. Tilskott fra kommunene og fylkeskommunene
§ 23-10. Tilskott fra staten
§ 23-11. Folketrygdens midler

Kapittel 24. Saksbehandling i avgiftssaker m.m.
§ 24-1. Skatteetatens oppgaver
§ 24-2. Arbeids- og velferdsetatens oppgaver
§ 24-3. Arbeidsgiverens plikter
§ 24-4. Fastsetting og innkreving av avgifter
§ 24-5. Forskrifter

Del IX. Avsluttende bestemmelser


Kapittel 25. Forskjellige bestemmelser
§ 25-1. Arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret
§ 25-2. Arbeidsgiverens plikt til å føre statistikk over sykefravær, utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte
§ 25-3. Tvangsmulkt
§ 25-4. Særskilt meldeplikt for samboere
§ 25-5. Behandleres plikt til å delta i samarbeidsmøter
§ 25-6. Tap av retten til å praktisere for trygdens regning
§ 25-7. Utelukkelse fra å utstede legeerklæringer
§ 25-8. Tilbakekreving av dokumenter som er utlånt
§ 25-9. Arbeids- og velferdsetatens opplysningsplikt om forventet arbeidsinntekt
§ 25-10. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...
§ 25-10a. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006).)...
§ 25-11. Opplysningsplikt overfor barnevernstjenesten
§ 25-12. Straff for å gi uriktige opplysninger og for ikke å gi nødvendige opplysninger
§ 25-13. Forsøksvirksomhet - avvik fra loven
§ 25-14. Forholdet til framtidig lovgivning
§ 25-15. Forskrifter
§ 25-16. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...
§ 25-17. Unntak fra loven ved krise i freds- og krigstid
§ 25-18. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...
§ 25-19. (Opphevet ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).)...

Kapittel 26. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
§ 26-1. Ikrafttredelse
§ 26-2. Overgangsbestemmelser
§ 26-3. Endringer i andre lover

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.